ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล ยตฺถ อรหนฺโต ว […]

ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน Read More »