ฐิตกุสโล

ฐิตกุสโล อ่านว่า ฐิตะกุสะโล แปลว่า ผู้มีกุศลดำรงอยู่แล้ว