อตฺถโกสโล

อตฺถโกสโล อ่านว่า อัดถะโกสะโล แปลว่า ผู้รอบรู้ซึ่งประโยชน์