กตธมฺโม

กตธมฺโม อ่านว่า กะตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันกระทำแล้ว