พระคาถาโพธิบาท (บูระพารัสมิง)

พระคาถาโพธิบาท

(ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธรรมเมตัง

บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

พระคาถาโพธิบาท, ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ, บูระพารัสมิง
พระคาถาโพธิบาท, ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ, บูระพารัสมิง

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน บูระพารัสมิง ที่ขีดเส้นใต้

เป็น อาคะเนย์รัสมิง – ทักษิณรัสมิง – หรดีรัสมิง – ปัจจิมรัสมิง

– พายัพรัสมิง – อุดรรัสมิง – อีสานรัสมิง – อากาศรัสมิง –

ปฐวีรัสมิง นอกนั้นเหมือนกันหมด