ฐิตกุสโล

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ฐิตกุสโล อ่านว่า ฐิตะกุสะโล แปลว่า ผู้มีกุศลดำรงอยู่แล้ …

ฐิตปาสํโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ฐิตปาสํโส อ่านว่า ฐิตะปาสังโส แปลว่า ผู้มีความสรรเสริญด …

ฐิตสุโข

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ฐิตสุโข อ่านว่า ฐิตะสุโข แปลว่า ผู้มีความสุขดำรงอยู่แล้ …