แบบตั้งนามฉายา

ในทางคณะสงฆ์ผู้จะอุปสมบท ต้องมีชื่อเป็นภาษามคธ 

ฉะนั้น พระอุปัชฌาย์ จึงตั้งชื่อให้ใหม่ทุกรูปซึ่งเรียกว่า “ฉายา”

เพื่อสะดวกในการอุปสมบทกรรม พระอุปัชฌาย์ผู้จะตั้งชื่อให้นั้น

ท่านก็ถือเอาวันเกิดของนาคเป็นเกณฑ์ นับเป็น “บริวาร” ขึ้นต้น

เช่น อตฺตเปโม อ่านว่า อัดตะเปโม แปลว่า ผู้รักตน,

ขนฺติโก อ่านว่า ขันติโก แปลว่า ผู้มีความอดทน