จารุธมฺโม

เมษายน 18, 2019 0 Comments

จารุธมฺโม อ่านว่า จารุธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมดุจทองคำ

จารุวํโส

เมษายน 18, 2019 0 Comments

จารุวํโส อ่านว่า จารุวังโส แปลว่า ผู้อยู่ในวงศ์ทองคำ

เจตนาสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

เจตนาสุโภ อ่านว่า เจตะนาสุโภ แปลว่า ผู้มีเจตนางาม

ฉนฺทสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

ฉนฺทสุโภ อ่านว่า ฉันทะสุโภ แปลว่า ผู้มีความพอใจอันงาม

อตฺถโกสโล

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺถโกสโล อ่านว่า อัดถะโกสะโล แปลว่า ผู้รอบรู้ซึ่งประโย …

กตธมฺโม

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กตธมฺโม อ่านว่า กะตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันกระทำแล้ว

กิตฺติคุโณ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติคุโณ อ่านว่า กิดติคุโน แปลว่า ผู้มีเกียรติเป็นคุณ

กิตฺติโสภโณ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติโสภโณ อ่านว่า กิดติโสพะโน  แปลว่า ผู้มีเกียรติอัน …

กิตฺติธโร

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติธโร อ่านว่า กิดติธะโร แปลว่า ผู้ทรงเกียรติ

กุสลจิตฺโต

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กุสลจิตฺโต อ่านว่า กุสะละจิดโต แปลว่า ผู้มีจิตเป็นกุศล