ทินฺนวโร

ทินฺนวโร อ่านว่า ทินนะวะโร แปลว่า ผู้ให้ความประเสริฐ