โกรธคือโง่

โกรธคือโง่  โมโหคือบ้า  ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่

                                                                 (พระพยอม  กลฺยาโณ)