อยากเป็นคนงาม

อยากเป็นคนงาม  อย่าวู่วามโกรธง่าย

                                      (พระพยอม  กลฺยาโณ)