เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน 

พุทธมงคล 38 ประการ 

ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ

ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้.-

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ 

ไม่คบคนพาล

มงคลที่ 2

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา

คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์ราชบัณฑิต

 

มงคลที่

ปูชา จ ปูชนียานํ

บูชาคนที่ควรบูชา

 

มงคลที่ 4

ปฏิรูปเทสวาโส จ 

อยู่ในประเทศอันสมควร, อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี

 

มงคลที่ 5

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 

เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ชาติปางก่อน, 

ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน

 

มงคลที่

อตฺตสมฺมาปณิธิ

ตั้งตนเองในฐานะที่ชอบที่ควร

 

มงคลที่ 7

พาหุสจฺจญฺจ

เป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก, มีความรู้กว้างขวาง

 

มงคลที่

สิปฺปญฺจ 

ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย, ชำนาญในวิชาชีพของตน

 

มงคลที่ 9 

วินโย จ สุสิกฺขิโต

เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง

 

มงคลที่ 10

สุภาสิตา จ ยา วาจา 

กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี

 

มงคลที่ 11

มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ

บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี

 

มงคลที่ 12, 13

ปุตตทารสฺส สงฺคโห

สงเคราะห์ลูกและเมียตามหน้าที่

 

มงคลที่ 14

อนากุลา จ กมฺมนฺตา

ทำการงานโดยไม่คั่งค้าง

 

มงคลที่ 15

ทานญฺจ

ให้ทานกับผู้ที่ควรให้, รู้จักให้

 

มงคลที่ 16


ธมฺมจริยา จ

ประพฤติตามหลักธรรมเสมอ, ดำรงอยู่ในศีลธรรม

 

มงคลที่ 17

ญาตกานญฺจ สงฺคโห

สงเคราะห์เครือญาติตามควร

 

มงคลที่ 18

อนวชฺชานิ กมฺมานิ

ทำงานแต่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม

 

มงคลที่ 19

อารตี วิรตี ปาปา

เว้นไม่กระทำความชั่วเลย

 

มงคลที่ 20

มชฺชาปานา จ สญฺญโม

มีการสำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา

 

มงคลที่ 21

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ

ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย

 

มงคลที่ 22

คารโว จ 

มีความเคารพ รู้จักคุณค่าของบุคคล, สิ่งของ

 

มงคลที่ 23

นิวาโต จ

ความไม่จองหองใคร, ถ่อมตน, สุภาพอ่อนน้อม

 

มงคลที่ 24

สนฺตุฎฺฐี จ 

มีความยินดีในทรัพย์สินของตน

 

มงคลที่ 25

กตญฺญุตา 

รู้คุณคนที่เคยเกื้อกูลตน

 

มงคลที่ 26

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ

ฟังธรรมตามกาลโอกาสที่มี

 

มงคลที่ 27

ขนฺตี จ 

มีความอดทน

 

มงคลที่ 28

โสวจสฺสตา

ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย

 

มงคลที่ 29

สมณานญฺจ ทสฺสนํ

พบปะกับสมณะชีพราหมณ์เสมอ

 

มงคลที่ 30

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา

หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป

 

มงคลที่ 31


ตโป จ 

บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง, รู้จักบังคับควบคุมตน

 

มงคลที่ 32


พฺรหมฺจริยญฺจ

ประพฤติตนตามธรรมอันประเสริฐ

 

มงคลที่ 33

กริยสจฺจาน ทสฺสนํ

เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง

 

มงคลที่ 34

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 

มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้

 

มงคลที่ 35

ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

มีจิตไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ๘

 

มงคลที่ 36 

อโสกํ

มีจิตไม่โศกเศร้า

 

มงคลที่ 37

วิรชํ 

มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี

 

มงคลที่ 38

เขมํ

มีจิตเกษมสำราญ

 

      บุคลลใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ มีมงคลทั้ง 38 ประการ

อยู่กับตนแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงแล