เรามีกรรมเป็นของตน

เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น

My kamma is my own whatever kamma I do, whether good or evil, of that I will surely be the heir.