ชีวิตประเสริฐ

ศีล, ทาน, ภาวนา, ชีวิต, ชีวิตประเสริฐ

ศีลเป็นสะพาน  ทานเป็นเสบียง  ภาวนาเป็นตะเกียง

นำไปสู่ชีวิตอันประเสริฐ