กราบพระให้เป็น

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะ, กราบพระสงฆ์, กราบพระ
กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะโดยใบลานมานานเนิ่น, กราบลูกหลานว่าพระสงฆ์งงเหลือเกิน, อย่ามัวเพลินกราบเล่น ๆ เป็นพิธี

ขอบคุณเครดิตภาพและบทกลอนธรรมะดี ๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล