ปญฺญาวชิโร

ปญฺญาวชิโร อ่านว่า ปัญญาวะชิโร แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจเพชร