สุจิณฺณธมฺโม

สุจิณฺณธมฺโม อ่านว่า สุจินนะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมประพฤติดีแล้ว