ถิรจิตฺโต

ถิรจิตฺโต อ่านว่า ถิระจิดโต  แปลว่า ผู้มีจิตมั่นคง