ติสฺสโร

ติสฺสโร อ่านว่า ติสสะโร แปลว่า ผู้ระลึกถึงพระรัตนตรัย