ติสฺสวํโส

ติสฺสวํโส อ่านว่า ติสสะวังโส แปลว่า ผู้เป็นวงศ์แห่งพระตสสพุทธเจ้า