พักบ้าง

พักปีก   หลีกลา    ฟ้ากว้าง
พักร่าง   บินร่อน   ว่อนไหว
พักจิต   คิดตรง    มองไป
พักใจ   ใสเย็น   เห็นตน

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

ใจเขา ใจเรา

ใจเขา ใจเรา, ใจเขา, ใจเรา, ใจ, ใจคน, คน, คิด, จิตใจ, ธรรมะ, ธรรม, รักษา, ธรรมะรักษา

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา
จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้
ต่างคน ต่างคิด ต่างจิตใจ
จะยึดมั่น ทำไม กับใจคน

ธรรมะ รักษา (ไอรดา นนทะศรี)