โพชฌังคปริตร (สวดต่ออายุผู้ป่วย)

โพชฌังคปริตร

สวดต่ออายุผู้ป่วย

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์

วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์

สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา
๗ ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว

ภาวิตา พะหุลีกะตา
อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
จึงทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม

โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ?
โรคก็หายได้ในบัดดล

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ)

กะระณียะเมตตะสุตตัง พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ใช้สวดเพื่อให้เทวดารักใคร่ 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

 

– กุลบุตรผู้ฉลาด พึงกระทำกิจที่พระอริยเจ้าผู้บรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับได้กระทำแล้ว

– กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้องอาจ ซื่อตรงและประพฤติตรงดี เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่าย อ่อนโยน ไม่มีมานะอันยิ่ง

– เป็นผู้สันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ เป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นผู้มีกิจธุระน้อย เป็นผู้ประพฤติทำให้กายและจิตเบา

– มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันสงบนิ่ง มีปัญญาฆ่ากิเลส เป็นผู้ไม่คะนอง กาย วาจา ใจ และไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย

-ไม่พึงกระทำกรรมที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายติเตียน ผู้อื่นว่าทำแล้วไม่ดี

– พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีจิตเกาะพระนิพพานแดนอันพ้นจากภัยทั้งหลาย และจงเป็นผู้ทำตนให้ถึงความสุขทุกเมื่อเถิด

-ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ ทั้งที่มีตัณหาเครื่องทำใจให้สะดุ้งอยู่ และผู้มั่นคงคือไม่มีตัณหาแล้ว ทั้งที่มีกายยาว ใหญ่ปานกลาง หรือกายสั้น หรือผอม อ้วน เป็นผู้ที่เราเห็นแล้วก็ดี ไม่ได้เห็นก็ดี อยู่ในที่ไกลหรือในที่ไม่ไกล ทั้งที่เกิดมาในโลกนี้แล้ว และที่ยังกำลังแสวงหาภพเป็นที่เกิดอยู่ดี จงเป็นเป็นผู้ทำตนให้ถึงความสุขเถิด

– สัตว์อื่นอย่าพึงรังแกข่มเหงสัตว์อื่น อย่าพึงดูหมิ่นใครในที่ใด ๆ เลย

– ไม่ควรปรารถนาให้กันและกันมีความทุกข์ เพราะความกริ้วโกรธ และเพราะความเคียดแค้นกันเลย?

– มารดาย่อมตามรักษาบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน ด้วยชีวิต ฉันใด

– กุลบุตรพึงเจริญเมตตาจิตในใจไม่มีประมาณ ในสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายแม้ฉันนั้น

– บุคคลพึงเจริญเมตตาให้มีในใจไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น

– ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง การเจริญเมตตาจิตนี้เป็นธรรมอันไม่แคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

– ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงเพียงใด

– ก็สามารถตั้งสติไว้ได้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกิริยาอย่างนี้ว่า เป็นการเจริญพรหมวิหารในศาสนานี้

– บุคคลผู้ที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงความเห็นผิด เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยความเห็นคือปัญญา

– นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกได้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงความเข้าไปนอนในครรภ์เพื่อเกิดอีกโดยแท้แลฯ

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะมังคละปริตร

(สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะพุทธานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสั งฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง, ธัมมะระตะนัง, สังฆะระตะนัง, 

ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ. ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะสาม  คือ 

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

          ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก

ชินะสาวะกานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า 

สัพเพ เต โรคา, สรรพโรคทั้งหลายของท่าน

สัพเพเต ภะยา, สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา, สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อุปัททะวา, สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เตทุนนิมิ ตตา,  สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อะวะมังคะลา,  สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน

วินัสสันตุ,  จงพินาศไป

อายุวัฑฒะโก,  ความเจริญอายุ

ธะนะวัฑฒะโก,  ความเจริญทรัพย์

สิริวัฑฒะโก, ความเจริญศิริ

ยะสะวัฑฒะโก,  ความเจริญยศ

พะละวัฑฒะโก,  ความเจริญกำลัง

วัณณะวัฑฒะโก,  ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก, ความเจริญสุข

โหตุ สัพพะทา ฯ จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา,  ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย

โสกา สัตตุ จุปัททะวา, ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ, ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก

วินัสสันตุ จะ เตชะสา, จงพินาศไปด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง, ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ

โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง,  ความสวัสดี ความมีโชค ความสุขกำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ, ศิริอายุแลวรรณะ

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา, โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายู จะ, แลอายุยืนร้อยปี

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา, ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ (บทพิจารณาร่างกาย)

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ

 (นำ) หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐัง  ภะณามะ  เส ฯ

อะยัง  โข  เม  กาโย,  กายของเรานี้แล; 

อุทธัง  ปาทะตะลา,  เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา; 

อะโธ  เกสะมัตถะกา,  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป; 

ตะจะปะริยันโต,  มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ; 

ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการ ต่าง ๆ; 

อัตถิ  อิมัสมิง  กาเย,  มีอยู่ในกายนี้,

เกสา, คือผมทั้งหลาย,

โลมา, คือขนทั้งหลาย, 

นะขา, คือเล็บทั้งหลาย; 

ทันตา, คือฟันทั้งหลาย

ตะโจ, คือหนัง     

มังสัง, คือเนื้อ

นะหารู, คือเอ็นทั้งหลาย     

อัฏฐิ, คือกระดูกทั้งหลาย,   

อัฏฐิ  มิญชัง, เยื่อในกระดูก, 

วักกัง, ม้าม,

หะทะยัง,   หัวใจ;

ยะกะนัง,   ตับ,     

กิโลมะกัง, พังผืด,

ปิหะกัง,   ไต, 

ปัปผาสัง,   ปอด, 

อันตัง,   ไส้ใหญ่;

อันตะคุณัง,   ไส้น้อย, 

อุทะริยัง,   อาหารใหม่,

กะรีสัง,   อาหารเก่า,   

มัตถะเก  มัตถะลุงคัง   เยื่อในสมองศรีษะ

ปิดตัง, น้ำดี,

เสมหัง,  น้ำเสลด, 

ปุพโพ,  น้ำเหลือง, 

โลหิตัง, น้ำเลือด, 

เสโท,  น้ำเหงื่อ, 

เมโท,  น้ำมันข้น, 

อัสสุ, น้ำตา, 

วะสา,  น้ำมันเหลว, 

เขโฬ,   น้ำลาย, 

สิงฆาณิกา, น้ำมูก, 

ละสิกา,  น้ำไขข้อ, 

มุตตัง,  น้ำมูตร,

เอวะมะยัง  เม  กาโย,  กายของเรานี้อย่างนี้, 

อุทธัง  ปาทะตะลา,  เบื้องบนแต่พื้นที่เท้าขึ้นมา, 

อะโธ  เกสะมัตถะกา,  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป, 

ตะจะปะริยันโต,  มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ, 

ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด  มีประการต่างๆ อย่างนี้แล.

อะภิณหังปัจจะเวกขะณะปาฐะ (อันว่า ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และการพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักเป็นธรรมดา)

อะภิณหังปัจจะเวกขะณะปาฐะ

 (นำ) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปะฐัง ภะณามะ เส.

ชะราธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต, (ตา)     เรามีความแก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้;

พยาธิธัมโมมหิ  พยาธิง  อะนะตีโต, (ตา)   เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้;

มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต,       เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้;

สัพเพหิ  เมปิ  เยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว,  เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ

คือว่า จักต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป,

อะธุวัง  ชีวิตัง,  ชีวิตของเรามันไม่เที่ยง,

ธุวัง  มะระณัง,  ความตายของเรามันเที่ยงแล้ว,

ปะริโยสานัง  เม  ชีวิตัง,  ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด,

อะวัสสัง  มะยา  มะริตัพพัง,  เราจะต้องตายเป็นแน่,

มะระณัง  เม  นียะตัง,  ความตายของเรามันยั่งยืนแล้ว,

กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายะโท  กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระโณ,

เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด,

มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,

ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัลป์ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายะโท  ภะวิสสามิ,

เราจะทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป, เราจะเป็นทายาท,

คือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป,

เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง,

เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน ๆ  เถิด.