ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล

ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ คือ สถานอันรื่นรมย์

Game va yadi vara nne ninne va yadi va thale  yattha arahanto viharanti tom bhumiramaneyyakam  Be it a village or forest, in lands low or high, wherever enlightened ones dwell, that is a place of delight.

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น ทั้งคืนทั้งวัน ไม่มีเดือดร้อนใจ

อะไรที่จะสูญเสียก็ไม่เห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแต่ใจหวังดีที่คิด

ปรานีช่วงปวงสัตว์

Wherever I go I am unafraid; wherever I sleep, I am unalarmed.

The nights and days do not burn mee. I see nothing is this world that is to

be lost; therefore my heart dwells  in good will and kindness to all beings

until I fall to sleep.

เรามีกรรมเป็นของตน

เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น

My kamma is my own whatever kamma I do, whether good or evil, of that I will surely be the heir.