การแปลงเลขต่างศักราช

1) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เอา 543 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ค.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 543 ลบ ค.ศ.

2) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ร.ศ. เอา 2325 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ร.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 2325 ลบ ร.ศ.

3) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น จ.ศ. เอา 1181 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ จ.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 1181 ลบ จ.ศ.

 

พ.ศ. ย่อมาจาก พุทธศักราช

 

ค.ศ. ย่อมาจาก คริสตศักราช

 

ร.ศ. ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก

 

จ.ศ. ย่อมาจาก จุลศักราช

 

อ้างอิงมาจาก หนังสือปฏิทิน 150 ปี ฉบับครอบครัว

มงคล 38 ประการ

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน 

พุทธมงคล 38 ประการ 

ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ

ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้.-

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ 

ไม่คบคนพาล

 

มงคลที่ 2

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา

คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์ราชบัณฑิต

 

มงคลที่

ปูชา จ ปูชนียานํ

บูชาคนที่ควรบูชา

 

มงคลที่ 4

ปฏิรูปเทสวาโส จ 

อยู่ในประเทศอันสมควร, อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี

 

มงคลที่ 5

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 

เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ชาติปางก่อน, 

ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน

 

มงคลที่

อตฺตสมฺมาปณิธิ

ตั้งตนเองในฐานะที่ชอบที่ควร

 

มงคลที่ 7

พาหุสจฺจญฺจ

เป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก, มีความรู้กว้างขวาง

 

มงคลที่

สิปฺปญฺจ 

ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย, ชำนาญในวิชาชีพของตน

 

มงคลที่ 9 

วินโย จ สุสิกฺขิโต

เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง

 

มงคลที่ 10

สุภาสิตา จ ยา วาจา 

กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี

 

มงคลที่ 11

มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ

บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี

 

มงคลที่ 12, 13

ปุตตทารสฺส สงฺคโห

สงเคราะห์ลูกและเมียตามหน้าที่

 

มงคลที่ 14

อนากุลา จ กมฺมนฺตา

ทำการงานโดยไม่คั่งค้าง

 

มงคลที่ 15

ทานญฺจ

ให้ทานกับผู้ที่ควรให้, รู้จักให้

 

มงคลที่ 16


ธมฺมจริยา จ

ประพฤติตามหลักธรรมเสมอ, ดำรงอยู่ในศีลธรรม

 

มงคลที่ 17

ญาตกานญฺจ สงฺคโห

สงเคราะห์เครือญาติตามควร

 

มงคลที่ 18

อนวชฺชานิ กมฺมานิ

ทำงานแต่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม

 

มงคลที่ 19

อารตี วิรตี ปาปา

เว้นไม่กระทำความชั่วเลย

 

มงคลที่ 20

มชฺชาปานา จ สญฺญโม

มีการสำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา

 

มงคลที่ 21

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ

ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย

 

มงคลที่ 22

คารโว จ 

มีความเคารพ รู้จักคุณค่าของบุคคล, สิ่งของ

 

มงคลที่ 23

นิวาโต จ

ความไม่จองหองใคร, ถ่อมตน, สุภาพอ่อนน้อม

 

มงคลที่ 24

สนฺตุฎฺฐี จ 

มีความยินดีในทรัพย์สินของตน

 

มงคลที่ 25

กตญฺญุตา 

รู้คุณคนที่เคยเกื้อกูลตน

 

มงคลที่ 26

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ

ฟังธรรมตามกาลโอกาสที่มี

 

มงคลที่ 27

ขนฺตี จ 

มีความอดทน

 

มงคลที่ 28

โสวจสฺสตา

ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย

 

มงคลที่ 29

สมณานญฺจ ทสฺสนํ

พบปะกับสมณะชีพราหมณ์เสมอ

 

มงคลที่ 30

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา

หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป

 

มงคลที่ 31


ตโป จ 

บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง, รู้จักบังคับควบคุมตน

 

มงคลที่ 32


พฺรหมฺจริยญฺจ

ประพฤติตนตามธรรมอันประเสริฐ

 

มงคลที่ 33

กริยสจฺจาน ทสฺสนํ

เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง

 

มงคลที่ 34

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 

มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้

 

มงคลที่ 35

ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

มีจิตไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ๘

 

มงคลที่ 36 

อโสกํ

มีจิตไม่โศกเศร้า

 

มงคลที่ 37

วิรชํ 

มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี

 

มงคลที่ 38

เขมํ

มีจิตเกษมสำราญ

 

      บุคลลใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ มีมงคลทั้ง 38 ประการ

อยู่กับตนแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงแล

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน 

พุทธมงคล 38 ประการ 

ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ

ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้.-

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ 

ไม่คบคนพาล

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน”

แม่บารมี

บารมีแม่ที่แผ่กว้าง

     แม่ เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังและปรากฏทั่วทุกแห่ง ที่ใดไร้แม่ ที่นั้น

จะขาดพลังและความอบอุ่น แม่จึงต้องติดตามลูกไปทุกทิศทาง

ทุกสาขาอาชีพ เช่น

    แม่แห่งชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของเราชาวไทย

    แม่ฟ้าหลวง   ได้แก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

อ่านเพิ่มเติม “แม่บารมี”

บารมี 10 ทัศ

พระพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, นั่งสมาธิ, พระบรมศาสดา, บารมี, มารไม่มี, บารมีไม่เกิด, มารไม่มี บารมีไม่เกิด,
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้

1.ทานบารมี จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ 

2.ศีลบารมี จิตของเราพร้อมในการทรงศีล 

3.เนกขัมมบารมี จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวช 

แต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จำเป็น 

4.ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารให้พินาศไป 

5.วิริยบารมี วิิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ 

อ่านเพิ่มเติม “บารมี 10 ทัศ”