กตธมฺโม

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กตธมฺโม อ่านว่า กะตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันกระทำแล้ว

กิตฺติคุโณ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติคุโณ อ่านว่า กิดติคุโน แปลว่า ผู้มีเกียรติเป็นคุณ

กิตฺติโสภโณ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติโสภโณ อ่านว่า กิดติโสพะโน  แปลว่า ผู้มีเกียรติอัน …

กิตฺติธโร

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กิตฺติธโร อ่านว่า กิดติธะโร แปลว่า ผู้ทรงเกียรติ

กุสลจิตฺโต

เมษายน 18, 2019 0 Comments

กุสลจิตฺโต อ่านว่า กุสะละจิดโต แปลว่า ผู้มีจิตเป็นกุศล

เกสโร

เมษายน 18, 2019 0 Comments

เกสโร อ่านว่า เกสะโร แปลว่า ผู้ชื่อเกสร, ละอองดอกไม้

ขนฺตฺยาภิรโณ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

ขนฺตฺยาภิรโณ อ่านว่า ขันตะยาภิระโต แปลว่า ผู้ยินดีอย่าง …

ขนฺติโก

เมษายน 18, 2019 0 Comments

ขนฺติโก อ่านว่า ขันติโก แปลว่า ผู้มีความอดทน

ขนฺตฺยาลงฺกาโร

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

ขนฺตฺยาลงฺกาโร อ่านว่า ขันตะยาลังกาโร แปลว่า ผู้มีขันติ …

ขนฺติธมฺโม

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

ขนฺติธมฺโม อ่านว่า ขันติธัมโม แปลว่า ผู้มีความอดทนเป็นป …