สิริจนฺโท

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สิริจนฺโท อ่านว่า สิริจันโท แปลว่า ผู้มีสิริดุจพระจันทร …

สิริวฑฺฒโก

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สิริวฑฺฒโก อ่านว่า สิริวัดถะโก แปลว่า ผู้เจริญด้วยสิริ

สิริธโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สิริธโร  อ่านว่า สิริธะโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ

สิริปญฺโญ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สิริปญฺโญ อ่านว่า สิริปัญโญ แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสิริ

สิริคุตฺโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สิริคุตฺโต อ่านว่า สิริคุตโต แปลว่า ผู้มีสิริอันคุ้มครอ …

สํวโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สํวโร อ่านว่่า สังวะโร แปลว่า ผู้สำรวม, ระวัง

สุขิโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สุขิโต อ่านว่า สุขิโต แปลว่า ผู้ถึงความสุข

สุจิตฺโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สุจิตฺโต อ่านว่า สุจิดโต แปลว่า ผู้มีจิตดี

สุจิณฺณธมฺโม

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

สุจิณฺณธมฺโม อ่านว่า สุจินนะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมประพฤ …