จารุธมฺโม

เมษายน 18, 2019 0 Comments

จารุธมฺโม อ่านว่า จารุธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมดุจทองคำ

จารุวํโส

เมษายน 18, 2019 0 Comments

จารุวํโส อ่านว่า จารุวังโส แปลว่า ผู้อยู่ในวงศ์ทองคำ

เจตนาสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

เจตนาสุโภ อ่านว่า เจตะนาสุโภ แปลว่า ผู้มีเจตนางาม

ฉนฺทสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

ฉนฺทสุโภ อ่านว่า ฉันทะสุโภ แปลว่า ผู้มีความพอใจอันงาม

ฉวิวณฺโณ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ฉวิวณฺโณ อ่านว่า ฉะวิวนฺโน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงาม

จินฺตามโย

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

จินฺตามโย อ่านว่า จินตามะโย แปลว่า ผู้สำเร็จได้ตามความค …

จิตฺตกาโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

จิตฺตกาโร อ่านว่า จิดตะกาโร แปลว่า ผู้เป็นช่างเขียน

ชยวุฑฺโฒ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ชยวุฑฺโฒ อ่านว่า ชะยะวุดโท แปลว่า ผู้เจริญด้วยความชนะ

ฉฬภิญฺโญ

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

ฉฬภิญฺโญ อ่านว่า ฉะระภินโย แปลว่า ผู้มีอภิญญาหก

ชยานนฺโท

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

ชยานนฺโท อ่านว่า ชะยานันโท แปลว่า ผู้มีความชนะเป็นเครื่ …