อตฺถโกสโล

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺถโกสโล อ่านว่า อัดถะโกสะโล แปลว่า ผู้รอบรู้ซึ่งประโย …

อกฺกโชติ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อกฺกโชติ อ่านว่า อักกะโชติ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองน่า …

อตฺตานุรกฺขี

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺตานุรกฺขี อ่านว่า อัดตานุรักขี แปลว่า ผู้มีปรกติคอยร …

อตฺตคุตฺโต

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺตคุตฺโต อ่านว่า อัดตะคุดโต แปลว่า ผู้มีตนอันคุ้มครอง …

อตฺตารกฺโข

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺตารกฺโข อ่านว่า อัดตารักโข แปลว่า ผู้รักษาตน

อรุโณ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

อรุโณ อ่านว่า อะรุโน แปลว่า ชื่ออรุณ, รุ่งเช้า อาทิตย์แ …

อริยวํโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

อริยวํโส อ่านว่า อะริยะวังโส แปลว่า ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอ …

อตฺถกาโม

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

อตฺถกาโม อ่านว่า อัดถะกาโม แปลว่า ผู้มุ่งประโยชน์

อตฺตทนฺโต

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

อตฺตทนฺโต อ่านว่า อัดตะทันโต แปลว่า ผู้มีคนฝึกแล้ว , ผู …

อตฺตเปโม

กรกฎาคม 25, 2018 0 Comments

อตฺตเปโม อ่านว่า อัดตะเปโม แปลว่า ผู้รักตน