นาค

นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่มีทุกข์,

ผู้ไม่ทำบาป

 

นาค ในที่ทั่วไป หมายถึง ผู้ไปอยู่วัด

เพื่อเตรียมตัวจะบวช หรือเรียกผู้ที่ปลงผม

นุ่งห่มชุดนาคตอนจะเข้าโบสถ์ เรียกว่า

เจ้านาค ก็มี

อ่านเพิ่มเติม “นาค”

แบบตั้งนามฉายา

ในทางคณะสงฆ์ผู้จะอุปสมบท ต้องมีชื่อเป็นภาษามคธ 

ฉะนั้น พระอุปัชฌาย์ จึงตั้งชื่อให้ใหม่ทุกรูปซึ่งเรียกว่า “ฉายา”

เพื่อสะดวกในการอุปสมบทกรรม พระอุปัชฌาย์ผู้จะตั้งชื่อให้นั้น

ท่านก็ถือเอาวันเกิดของนาคเป็นเกณฑ์ นับเป็น “บริวาร” ขึ้นต้น

เช่น อตฺตเปโม อ่านว่า อัดตะเปโม แปลว่า ผู้รักตน,

ขนฺติโก อ่านว่า ขันติโก แปลว่า ผู้มีความอดทน