ปญฺญาวชิโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวชิโร อ่านว่า ปัญญาวะชิโร แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจเพชร

ปญฺญาวุฑฺโฒ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวุฑฺโฒ อ่านว่า ปัญญาวุดโท แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญา

ปญฺญาวฑฺฒโน

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวฑฺฒโน อ่านว่า ปัญญาวัดถะโน แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญ …

ปญฺญาปโชโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาปโชโต อ่านว่า ปัญญาปะโชโต แปลว่า ผู้มีปัญญาอันรุ่ง …

ปญฺญาธโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาธโร อ่านว่า ปัญญาธะโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

ปญฺญาสาโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาสาโร  อ่านว่า ปัญญาสาโร  แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสาระ

ปิยวาจโก

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปิยวาจโก  อ่านว่า ปิยะวาจะโก แปลว่า ผู้พูดน่ารัก