ติสฺโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติสฺโส อ่านว่า ติสโส แปลว่า ผู้ชื่อว่าติสสะ

ติสฺสวํโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติสฺสวํโส อ่านว่า ติสสะวังโส แปลว่า ผู้เป็นวงศ์แห่งพระต …

ติกฺขวีโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติกฺขวีโร อ่านว่า ติกขะวีโร แปลว่า ผู้มีความแกล้วกล้าเด …

ติสฺสโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติสฺสโร อ่านว่า ติสสะโร แปลว่า ผู้ระลึกถึงพระรัตนตรัย

ถิรจิตฺโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ถิรจิตฺโต อ่านว่า ถิระจิดโต  แปลว่า ผู้มีจิตมั่นคง

ถาวโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ถาวโร อ่านว่า ถาวะโร แปลว่า ผู้มั่นคง

ทินฺนวโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ทินฺนวโร อ่านว่า ทินนะวะโร แปลว่า ผู้ให้ความประเสริฐ

เตชปญฺโญ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

เตชปญฺโญ อ่านว่า เตชะปันโย แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเดช